Yeshiva University Stern College for Women | New York, NY | Michielli + Wyetzner Architects

Photos by Elizabeth Felicella