Espirito Santo Plaza | Miami, FL | Kohn Pedersen Fox

Photos by Woodruff / Brown Architectural Photography